Wikia

Kring Der Alchemisten

Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept

1.108pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Schoon lief hoe ligt gy hier en slaept.png

partituur van Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept

Tekst Edit

1.
"Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept
In uwen eersten droome?
Wilt opstaen en den mei ontfaên
Hy staet hier al zoo schoone".

2.
"'k En zou voor geenen mei opstaen,
Myn vensterken niet ontsluiten:
Plant uwen mei waer 't u gerei
Plant uwen mei daer buiten!"

3.
"Waer zou 'k hem planten of waer doen?
't Is al op 's heeren strate;
De winternacht is koud en lang,
Hy zou zyn bloeyen laten".

4.
"Schoon lief, laet hy zyn bloeyen staen,
Wy zullen hem begraven
Op 't kerkhof by den eglantier,
Zyn graf zal roosjes dragen.

5.
Schoon lief, en om die roozekens
Zal 't nachtegaelken springen,
En voor ons beî in elken mei
Zyn zoete liedekens zingen".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki