Wikia


De statuten (huidige versie 2003) Edit

1. Naam Edit

KDA is de afkorting en tevens meest gangbare term van Kring Der Alchemisten.

2. Doel Edit

De doelstelling van KDA is studentikoze activiteiten te behartigen t.o.v. de studenten scheikunde en biochemie aan de Universiteit Antwerpen (UA). Bovendien vertegenwoordigt KDA alle studenten van deze studierichtingen op de UA.

3. Leden Edit

Leden van KDA zijn in bezit van een gepersonaliseerde lidkaart, ondertekend door preses en vice-preses van het academiejaar dat de lidkaart geldig is. De prijs van deze lidkaart wordt op het begin van ieder academiejaar opnieuw vastgelegd. Op vertoon van deze lidkaart krijgen leden kortingen op alle KDA-activiteiten zoals TD’s, culturele activiteiten e.d., alsook een gratis clubblad dat buiten de examen- en vakantieperiodes maandelijks uitgegeven wordt.

4. Praesidium Edit

Het praesidium van KDA bestaat uit een maximum van 21 leden. Een praesidiumlid moet (1) in bezit zijn van een geldig doopcertificaat, (2) lid zijn van KDA, (3) een heel jaar schacht zijn geweest, behalve voor de functie mentor 1e kanditatuur. De praeses staat aan het hoofd van het praesidium waarin minstens ook een vice-praeses, feestpraeses, mentor(en), penningmeester/quaestor, cantor en schachtentemmer zetelen.

5. Praeses Edit

De praeses moet minstens één jaar praesidiumervaring hebben voor hij verkozen kan worden. Hij/zij heeft vetorecht. Dit mag hij/zij gebruiken in redelijke mate, d.w.z. met een gegronde verantwoording. De praeses beslist evenzo in het begin van het jaar wat de taken zijn van elk praesidiumlid en welke verantwoordelijkheden hij/zij krijgt. Dit deelt de praeses aan het desbetreffende praesidiumlid schriftelijk of mondeling aan het begin van het academiejaar mee.

6. Verkiezing Edit

Bij de verkiezing van het praesidium kunnen zich volgende mogelijkheden voordoen: (1) Er komt één praesidium op. In dit geval wordt dit praesidium automatisch het nieuwe presidium. (2) Er komen meerdere praesidia op. Als zij onderling niet overeen komen, grijpt een verkiezing plaats. Deze verkiezingen verlopen als volgt: ieder lid van KDA dat aanwezig is op de verkiezing krijgt één stem. Deze stem wordt persoonlijk en onder toezicht van praeses en vice-praeses (van dat academiejaar) en eventueel een oud-praeses van KDA uitgebracht op één welbepaalde dag. Het opkomende praesidium met de meeste stemmen is dan verkozen tot het nieuwe presidium. In geval van onregelmatigheden wordt herstemd. Als blijkt dat deze onregelmatigheden uitgaan van één der opkomende praesidia moet het opkomende praesidium in kwestie zich terugtrekken.

7. Afzetten van praesidiumleden Edit

Praesidiumleden die hun taken niet goed vervullen, d.w.z. hun verantwoordelijkheden niet nakomen, problemen veroorzaken binnen het praesidium, de naam van KDA schade berokkenen, dus een normale werking van KDA onmogelijk maken, kunnen van hun functie ontheven worden. Dit gebeurt door stemming van het praesidium. De stemming is pas geldig als elk praesidiumlid, behalve de persoon in kwestie, zijn stem heeft uitgebracht. Dit kan zowel tijdens de stemming als schriftelijk gebeuren. In het geval van een even aantal praesidiumleden stemt de preses niet mee, anders wel. De preses kan betreffende de uitslag van de stemming zijn/haar vetorecht met gegronde reden gebruiken. In geval van ernstige nalatigheid kan de preses eveneens afgezet worden. Dat gebeurt door stemming van het praesidium bij verstek van de preses. In geval hij/zij wordt weggestemd worden eveneens zijn/haar rechten van prosenior ontnomen en zal de vice-preses de taken van de preses overnemen. Elk ontheven praesidiumlid dient zijn lint in te leveren bij de preses of – in geval van de ontheven preses – bij de vice-preses van dit academiejaar.

8. Financiën Edit

1. Opbrengsten

Opbrengsten van activiteiten georganiseerd door KDA worden gebruikt om andere activiteiten te financieren. Mocht er geld over zijn aan het einde van het academiejaar, wordt dit ofwel gebruikt voor een laatste grote activiteit of wordt dit overgedragen aan het volgende praesidium.

2. Geldbeheer

De quaestor, praeses en een aan te duiden praesidiumlid moeten elk afzonderlijk volmacht hebben over de bankrekening van KDA. Bij elke transactie moeten zij daar een bewijs van ontvangen. De quaestor dient de boekhouding zodanig bij te houden dat deze op elk moment door de praeses of een ander praesidiumlid kan worden ingezien.

9. Proseniorschap Edit

Een prosenior van KDA is een oud-praeses van KDA. Zij krijgen gratis toegang tot en tevens gratis consumpties op activiteiten van KDA gedurende 10 jaar na hun praesesschap, mits dragen van hun lint.

10. Cantus Edit

Op cantus van KDA krijgen preses,vice-preses, cantor, schachtentemmer en quaestor (van KDA) gratis toegang. Alle andere presidiumleden betalen ongeveer de helft van de ledenprijs, welke kan variëren binnen één academiejaar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki